Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Bud-Invest sp. z o. o. sp. k. (dawniej CLK – Service sp. z o. o.) z siedzibą ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000723429, NIP: 586-228-94-32, REGON: 222052462

Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z nami kontaktować:

adres siedziby spółki: ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

adres e-mail: p.haaza@bud-invest.co , s.kryszewska@fpoint.pl

tel.: +48 511 641 580, +

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:

 • przekazanie oferty zakupu nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

 • wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

 • marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. za Państwa zgodą:

 • podmiotom z grupy kapitałowej Bud-Invest sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku,

 • bankom,

 • zakładom ubezpieczeń,

 1. podmiotom współpracującym z Administratorem danych, którym powierzył on przetwarzanie Państwa danych osobowych:

 • podwykonawcom – w zakresie obsługi procesu sprzedaży i budowy,

 • biurom księgowym – w celu realizacji transakcji,

 • kancelarii prawnej – w związku z ewentualnym rozwiązywaniem sporów, 

 • serwisom informatycznym – do zapewnienia komunikacji elektronicznej z Państwem oraz archiwizacji informacji,

 • podmiotom monitorującym przedsięwzięcia deweloperskie na rzecz banku,

 • dostawcom usług marketingowych.

5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: [ ], a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowalne, jednakże ich brak uniemożliwia nam realizację Państwa zapytania lub wykonanie zawartej z Państwem umowy. 

9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.